Members

STAFFS
Professor Minoru Sekiya
Associate Professor Masahiro Machida
Assistant Professor Ryuji Okazaki
Professor Emeritus Nobuo Takaoka
STUDENTS
D1 Shuji Aoshima
D1 Koki Higuchi
D1 Yuko Matsushita
M2 Seiju Kudo
M2 Chihiro Shimoyama
M2 Ryohei Takano
M2 Tomoe Nakata
M2 Kasumi Yogata
M2 Yusuke Yoshida
M1 Syunta Koga
M1 Yu Saeki
M1 Shotaro Tanaka
M1 Naoki Masuda
M1 Atsushi Yamaguchi
B4 Shinya Iwasaki
B4 Shota Shigetomi
B4 Tomohiro Tanogami
B4 Tsukasa Nishioka
B4 Kiichi Fukuya
B4 Fumiya Watabe